ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Clinical Evaluation of Children with Kawasaki Disease Hospitalized in Our Clinic: A Retrospective Study [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 255-260 | DOI: 10.14744/scie.2018.49140

Clinical Evaluation of Children with Kawasaki Disease Hospitalized in Our Clinic: A Retrospective Study

Mehmet Gündüz, Yasemin Akın, Esra Çelik Kuzaytepe, Ayşe Karaaslan, Esra Çetinkaya Polatoğlu, Hüseyin Kıyak
Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul,Turkey

INTRODUCTION: Kawasaki disease is one of the most common childhood forms of vasculitis. The aim of this study was to evaluate children with Kawasaki disease hospitalized in our pediatrics department over a 6-year period.
METHODS: A total of 39 children treated for Kawasaki disease in the pediatric department between January 2008 and December 2013 were evaluated retrospectively.
RESULTS: Of 39 patients, 29 (74.3%) were male and 10 (25.6%) were female. The male/female ratio was 2.9. The mean patient age was 31.82±20.31 months. In all, 2 patients were diagnosed with Kawasaki disease in 2008, 6 in 2009, 5 in 2010, 7 in 2011, 10 in 2012 and 9 in 2013. Lesions of the oral cavity were found in 89.7%, extremity changes were observed in 61.5%, conjunctivitis was seen in 76.9%, polymorphous exanthema was detected in 74.4%, and lymphadenopathy was present in 61.5% of the patients. In 22 patients, coronary artery disease was detected on an echocardiogram. According to the Kawasaki disease diagnostic criteria, 64.1% were diagnosed as complete Kawasaki disease and 35.9% as incomplete. Myocardial infarction or death did not occur.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The cardiovascular complications of Kawasaki disease can be prevented with early diagnosis and treatment in both complete and incomplete cases.

Keywords: Children, clinical findings; complete type; incomplete type; Kawasaki disease.

Kliniğimizde Kawasaki Hastalığı Tanısı İle Yatan Hastaların Değerlendirilmesi

Mehmet Gündüz, Yasemin Akın, Esra Çelik Kuzaytepe, Ayşe Karaaslan, Esra Çetinkaya Polatoğlu, Hüseyin Kıyak
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kawasaki hastalığı çocukluk çağının en sık vaskülitik hastalıklarındandır. Bu çalışmada, kliniğimizde 6 yıllık bir süreçde Kawasaki hastalığı tanısı alan olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 – Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Kliniğinde Kawasaki hastalığı tanısı ile tedavi edilen 39 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların demografik özellikleri, klinik, laboratuvar verileri, ekokardiyografi bulguları, aldıkları tedaviler kaydedildi ve istatiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların 29’u erkek, 10 u kız, erkek/ kız oranı 2,9 olarak saptandı. Tanı anındaki ortalama yaş 31,82 ±20,31 aydı. Hastaların 2‘si 2008 yılında, 6’sı 2009 yılında, 5‘i 2010 yılında, 7‘si 2011 yılında,10‘u 2012 yılında, 9‘u 2013 yılında tanı aldı. Hastaların %89,7’sinde dudak ağız mukoza değişiklikleri, %76,9’unda konjonktivit, %74,4’ünde döküntü, %61,5’inde ekstremite değişiklikleri ve, %61,5’inde lenfadenopati saptandı. 39 olgunun 22’sinde ekokardiyografik incelemede koroner arter tutulumu saptandı. Tanı kriterlerine göre hastaların %64,1’i klasik Kawasaki, %35,9’u inkomplet Kawasaki tanısı aldı. Hastalarımızın hiçbirinde miyokard infarktüsü ve ölüm görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gerek komplet gerek inkomplet Kawasaki hastalığı erken tanı konulup tedavi edildiğinde; komplikasyon olarak görülen edinsel kalp hastalıkları engellenebilinir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, komplet tip, inkomplet tip, çocuk, klinik bulgular

Mehmet Gündüz, Yasemin Akın, Esra Çelik Kuzaytepe, Ayşe Karaaslan, Esra Çetinkaya Polatoğlu, Hüseyin Kıyak. Clinical Evaluation of Children with Kawasaki Disease Hospitalized in Our Clinic: A Retrospective Study. SCIE. 2017; 28(4): 255-260

Corresponding Author: Mehmet Gündüz, Türkiye
LookUs & Online Makale