ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
THE EFFECTS OF INTRAVENOUSLY-AND NEBULISED-ADMINISTERED SALBUTAMOL ON BLOOD ELECTROLYTES, CPK AND ECG [SCIE]
SCIE. 1994; 5(3): 477-479

THE EFFECTS OF INTRAVENOUSLY-AND NEBULISED-ADMINISTERED SALBUTAMOL ON BLOOD ELECTROLYTES, CPK AND ECG

Bülent Tutluoğlu1, Yaşar Yılmazkaya1, Seher Abanozlu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Beta stimulating drugs are widely used drugs in the therapy of bronchial asthma. From one of these drugs salbutamol has a lot of benefits besides its side effects. We investigated the effects of nebulised and intravenously given salbutamol in 29 patients with bronchial asthma who attended to the Chest Diseases Department of Kartal Education and Research Hospital. After performing respiratory function tests (RFT), ECG and measuring blood CPK, Na+, K+, CP levels, 10 patients were given 2 ampoules ventolin Nebules via a nebuliser; nine patients were given ventolin injection ampoule in 150 cc %5 dextrose and nine physiologic saline solution intravenously. After these procedures RFTs, ECG and other blood tests were performed again. No significant changes occurred in the physiologic saline given group. In the groups in which nebulised and I.V. salbutamol were administered, blood CPK levels showed no significant changes. While the blood K+ levels were found to be unchanged in the nebulised salbutamol group, it showed a significant fall in the intravenously given salbutamol group. It is concluded that in therapeutic ranges single dose administration of either I.V. or nebulised salbutamol have no effect on muscle contraction and I.V. administered salbutamol can cause severe hipopotosemia and clinical problems.


İNTRAVENÖZ VE NEBULİZE UYGULANAN SALBUTAMOLÜN KAN ELEKTROLİTLERİ, CPK VE EKG ÜZERİNE ETKİLERİ

Bülent Tutluoğlu1, Yaşar Yılmazkaya1, Seher Abanozlu1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Klinikte çok yaygın olarak kullanılan salbutamol acil durumlarda gerek inhalasyon yoluyla, gerekse de intravenöz olarak birçok yerde uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan sağlanan yararın mekanizmasını aydınlatabilmek ve bu uygulamaların olumsuz bir yan etkisi olup olmadığını anlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmaya Kartal Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne 1/5/94-31/5/94 tarihleri arasında başvuran astma bronşiale tanısı konan toplam 29 hasta alındı. Hastaların hepsinde fizik muayenede oskültasyonla ek sesler mevcuttu. Çalışmaya alınan toplam 29 hastaya çalışma öncesi EKG, AFT yapılmış; kanları alınarak serumlarında CPK, Na+, K+, Cl- düzeylerine bakılmıştır. Daha sonra hastalardan 10'una bir nebülizatör vasıtası ile 2 ampul ventolin Nebules, dokuzuna 150 cc %5 dekstroz içersinde ventolin ampul, dokuzuna ise serum fizyolojik ampul verilmiş ve ilaç uygulamadan önce yapılan işlemler yinelenmiştir. Serum fizyolojik uygulanan grupta hiçbir parametrede anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Nebulize salbutamol uygulanan grupta kan CPK değerleri testten önce 84.55±41.62 U, testten sonra ise 95.33±44.49 olarak tespit edilmiş; aradaki fark anlamlı bulunmamıştır. Kan potasyum değerleri ise tedavi öncesi 4.13±0.55, tedavi sonrası 4.04±0.50 olarak tespit edilmiş; aradaki fark anlamlı bulunmamıştır. İ.V. salbutamol uygulanan grupta ise, kan CPK düzeyleri tedavi öncesi 168.55±219.68, tedavi sonrası 136.55±143.12 bulunmuş; aradaki fark anlamlı bulunmamıştır. Kan K düzeyleri ise tedavi öncesi 4.2±0.23, tedavi sonrası 3.6±0.25 bulunmuş ve aradaki farkın p=0.001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Gerek inhalasyon gerekse de İ.V. tek doz uygulanan salbutamol ün adale kontraksiyonu üzerine bir etkisi olmadığı düşünülürken, İ.V. uygulanan salbutamolün ani bir hipopotasemiye neden olduğu ve bunun da hasta açısından ciddi klinik problemler ortaya çıkarabileceği düşünülmüştür.


Bülent Tutluoğlu, Yaşar Yılmazkaya, Seher Abanozlu. THE EFFECTS OF INTRAVENOUSLY-AND NEBULISED-ADMINISTERED SALBUTAMOL ON BLOOD ELECTROLYTES, CPK AND ECG. SCIE. 1994; 5(3): 477-479
LookUs & Online Makale