ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Efficiency and safety of prophylactic intracameral gatifloxacin injection in cataract surgery: 1 year results [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: KEAH-04764

Efficiency and safety of prophylactic intracameral gatifloxacin injection in cataract surgery: 1 year results

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Mehmet Atakan3, Yusuf Özertürk4
1Kartal Selim State Hospital
2Umraniye Training and Research Hospital
3Aksaray State Hospital
4Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital

INTRODUCTION: To compare the efficiency and safety of intracameral injection of gatifloxacin and cefuroxim as prophylaxis for endophthalmitis in cataract surgery.
METHODS: Retrospective comparative case series. 41 eyes of 33 patients were separated in two groups. In the first group, 18 eyes were received an intracameral injection of cefuroxime (1mg/0.1mL) while 23 eyes received an intracameral injection of gatifloxacin (0.3mg/0.1mL) in the second group. The best corrected visual acuity (BCVA), endothelial cell density (ECD), coefficient of variation (CoV), and central foveal thickness (CFT) were evaluated at baseline and 1., 3. and 6 months with 1 year after surgery.
RESULTS: There’s no patient occured acute/cronic endophthalmitis, cystoid macular edema or bullous keratopathy. All patients had better visual acuity and there was an increase trend in the CFT postoperatively. At month 1, in all eyes there was statistical significant decrease in ECD. But preoperative and all postoperative BCVA, ECD, CoV and CFT measurement differences were not significant between groups during follow up period (P > 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Visual acuity, CFT and endothelial cell changes were similar in cefuroxime and gatifloxacin gruops. The results indicate that intracameral gatifloxacin applyment is not toxic for endothelial and retinal cells, so prophylactic use in cataract surgery is reliable.

Keywords: Endophthalmitis, gatifloxacin, intracameral, cataract, prophylaxis, cefuroxime.

Katarakt cerrahisi sonrası profilaktik intrakamaral gatifloksasin uygulamasının etkinlik ve güvenilirliği: 1 yıllık takip sonuçları

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Mehmet Atakan3, Yusuf Özertürk4
1Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
3Aksaray Devlet Hastanesi
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Katarakt cerrahisi sonrası endoftalmi profilaksisinde intrakamaral gatifloksasin ve sefuroksim kullanımının etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif karşılaştırmalı vaka serisi olarak 33 hastanın 41 gözü iki gruba ayrıldı. 1. grupta 18 göze fakoemülsifikasyon sonrası intrakamaral 1mg/0.1ml sefuroksim, 2. gruptaki 23 göze intrakamaral 300μg/0.1ml gatifloksasin verildi. Ameliyat öncesi ve sonrası 1., 3. ve 6. ay ve 1. yıldaki en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK), endotelyal hücresel yoğunluk değeri (CD), endotelyal hücresel varyasyon katsayısı (CV) ve santral maküler kalınlık (SMK) ölçümleri değerlendirildi.
BULGULAR: 1 yıllık takip sonunda hiçbir hastada akut/kronik endoftalmi, kistoid maküler ödem, büllöz keratopati gibi ciddi komplikasyonlar görülmedi. Her iki grupta da postoperatif 1. ayda istatiksel olarak anlamlı derecede EDGK'de artış yanında CD’de azalma ve SMK’da istatiksel olarak anlamlı olmayan artış eğilimi görüldü. Ancak takiplerde elde edilen EDGK, CD, CV, SMK değerleri açısından iki grup istatistiksel olarak benzer bulundu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir yıllık takiplerin tamamında iki grup EDGK, CD, CV, SMK ölçümleri açısından istatiksel olarak benzer bulunduğundan (p>0.05), postoperatif CD değerindeki azalma cerrahi yöntemin kendisi ile ilişkilendirildi. Her iki grupta postoperatif 1. ayda görülen SMK’daki artış eğilimi ise istatiksel ve klinik açıdan anlamsız olduğundan 300μg/0.1ml gatifloksasinin intrakamaral uygulanmasının, 1mg/0.1ml sefuroksim ile benzer olarak endoftalmi profilaksisi amacıyla kullanımının etkin ve güvenilir olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endoftalmi, gatifloksasin, intrakamaral, katarakt, profilaksi, sefuroksimCorresponding Author: Ayşegül Penbe, Türkiye
LookUs & Online Makale