ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The Use of the Pectoralis Major Muscle As An Island Flap on the Thoracoacromial Artery in Defects of the Head-Neck and Infraclavicular Area [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 124-129 | DOI: 10.14744/scie.2016.02223

The Use of the Pectoralis Major Muscle As An Island Flap on the Thoracoacromial Artery in Defects of the Head-Neck and Infraclavicular Area

Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Arda Akgün, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Bozkurt
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Plastic surgeons frequently reconstruct defects in the head, neck, and infraclavicular area. Pectoralis major muscle flap is a common flap choice for use in these areas. In this study, a modification of this flap is presented that could avoid problems seen with conventional pectoralis major flap.

METHODS: Twenty–two patients with a median age of 58.4 years were operated on between 2010 and 2015 for defects located in the head, neck, or infraclavicular area. In 14 patients, defects were in head and neck area, whereas in 8 patients, it was in infraclavicular area.

RESULTS: No partial or total flap loss was encountered during the follow-up period of 13.2 months. In 1 patient with infraclavicular defect, local wound healing problems were observed and treated with conservative methods and did not require additional surgery. In another patient, hematoma located under the flap was observed and surgically drained. In 2 patients operated on for defects located in the head and neck area, local wound healing problems were encountered which healed spontaneously. In all patients, defects were successfully reconstructed with high patient satisfaction rate.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The pectoralis major island flap is a safe option for the reconstruction of head, neck, and infraclavicular defects and has low morbidity rate.

Keywords: Head and neck reconstruction, infraclavicular defect reconstruction, pectoralis major muscle flap, thoracoacromial artery.

Baş-Boyun ve Klavikula Altı Yerleşimli Defektlerde Pektoralis Majör Kasının Torakoakromiyal Arter Tabanlı Ada Flebi Olarak Kullanımı

Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Arda Akgün, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Bozkurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Baş boyun ve infraklaviküler bölgedeki defektlerin onarımı plastik cerrahların sıklıkla uğraştığı bir konudur. Burada sıklıkla kullanılan fleplerden biri pektoral kas flebidir. Çalışmamızda konvansiyonel yöntemle baş boyun bölgesine taşınan pektoral kas flebinde görülen sorunların engellenmesi için kullanılan bir pektoral flep modifikasyonu sunulmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2010-2015 yılları arasında, baş boyun ve infraklaviküler bölgede mevcut doku defektleri nedeniyle opere edilen, ortalama yaşları 58.4 olan 22 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 14 tanesinde doku defekti boyun bölgesindeyken, 8 tanesinde infraklaviküler bölgedeydi.
BULGULAR: 13.2 aylık ortalama takip süresinin sonunda 22 hastada, kısmi veya tam flep kaybı saptanmamıştır. Infraklaviküler bölgenin onarımı için opere edilen hastalardan bir tanesinde lokal yara iyileşme problemleri saptanmış fakat konservatif yöntemlerle cerrahi gerekmeden tedavi sağlanmıştır. Bu hastalardan bir diğerinde ise flep altında hematom saptanmış ve hematom cerrahi olarak boşaltılmıştır. Boyun bölgesinin onarımı için pektoral ada flebi kullanan hastalarda ise 2 vakada saptanan lokal iyileşme problemleri dışında bir komplikasyon görülmemiş, ek cerrahi girişim gerekliliği oluşmamıştır. Hastaların tümünde yüksek memnuniyet oranı ile başarılı defekt onarımı sağlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pektoral kas ada flebi tekniği, baş boyun ve infraklaviküler bölge defektlerinin onarımında güvenle ve düşük morbidite avantajıyla kullanılabilecek bir flep seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Baş boyun rekonstrüksiyonu, infraklaviküler bölge onarımı, pektoralis major kas flebi, torakoakromial arter

Hakan Şirinoğlu, Gökhan Temiz, Arda Akgün, Ali Cem Akpınar, Gaye Taylan Filinte, Nebil Yeşiloğlu, Mehmet Bozkurt. The Use of the Pectoralis Major Muscle As An Island Flap on the Thoracoacromial Artery in Defects of the Head-Neck and Infraclavicular Area. SCIE. 2017; 28(2): 124-129

Corresponding Author: Hakan Şirinoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale